Jump to Navigation
Portile Orasului

Drepturile petiţionarilor

Audio: 

Nu aveti instalat Flash Player sau poate că browserul dvs. nu poate afişa acest continut.

Cunoaşte-ţi drepturile:

Ce este petiţia?
În conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare, prin petiţie se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare adresată organelor de resort, inclusiv cererea prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.

Cine poate adresa o petiţie?
Petiţia poate fi adresată de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizi, ale căror drepturi şi interese legitime au fost  lezate pe teritoriul Republicii Moldova.

Cui poate fi adresată o petiţie?
Petiţia poate fi adresată organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.

Cum poate fi depusă o petiţie?
Petiţia se depune în scris sau în formă electronică în limba română sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

Care este termenul de examinare a petiţiei?
Petiţiile se examinează în termen de 30 de zile, iar cele  care  nu  necesită o studiere şi examinare suplimentară - fără întârziere sau în termen de 15 zile de la data înregistrării.

În cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit de către conducătorul organului corespunzător cu cel mult o lună, fapt despre care este informat petiţionarul.

Ce se întâmplă daca petiţia adresată de dumneavoastră nu ţine de competenţa organului unde aţi depus-o?
Ea (petiţia) în acest caz se expediază organului competent  în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării petiţiei, fapt despre care este informat petiţionarul.

Căror cerinţe trebuie sa corespundă o petiţie?
Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.

Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile sus-menţionate se consideră anonime şi nu se examinează.  Excepţie fac petiţiile ce conţin informaţii referitoare la securitatea naţională sau ordinea publică, care se remit spre examinare organelor competente.

Ce drepturi are petiţionarul?
Petiţionarul are dreptul:

a) să expună  personal argumente organului sau  persoanei oficiale care examinează petiţia;

b) să beneficieze de serviciile avocatului;

c) să prezinte organului sau persoanei oficiale care efectuează examinarea materiale suplimentare ori să solicite organului sau persoanei oficiale aceste materiale;

d) să ia cunoştinţă de materialele examinării;

e) să primească  răspuns  în scris, oral sau în formă electronică despre  rezultatele examinării;
f) să ceară repararea pagubei în modul stabilit de legislaţie.

Care sunt obligaţiile organului sau persoanei oficiale cărora le-aţi adresat o petiţie?
Organul  sau  persoana oficială  cărora  le-au  fost adresate petiţiile sunt obligate:

a) să examineze petiţiile, inclusiv cererile prealabile, în termenul stabilit de lege;

b) să asigure  restabilirea drepturilor lezate şi  recuperarea, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat;

c) să asigure  executarea deciziilor adoptate în urma examinării petiţiilor.

(2) Organul emitent este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte şi, după caz, să anuleze sau să modifice actul administrativ.

(3) Organul ierarhic superior este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte şi să anuleze actul administrativ, în întregime sau în parte, să oblige organul ierarhic inferior să repună în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să anuleze actul administrativ emis cu acordul său.

Cum este protejat petiţionarul?
În procesul examinării petiţiei nu se admite divulgarea informaţiilor privind viaţa personală a petiţionarului contra voinţei  lui sau a altor informaţii, dacă acestea lezează drepturile  şi interesele lui legitime, precum şi a informaţiilor ce constituie secrete de stat.

Nu se admite elucidarea unor informaţii privind personalitatea petiţionarului, dacă acestea nu se referă la conţinutul petiţiei.

De asemenea se interzice remiterea petiţiilor organelor sau persoanelor oficiale, acţiunile ori deciziile cărora sunt atacate de petiţionar.

În ce mod petiţionarul primeşte răspuns la petiţie?
Rezultatul examinării  petiţiei se aduce  la cunoştinţă petiţionarului în scris sau în formă electronică, şi oral - cu consimţămîntul lui.

Răspunsul  trebuie să fie bazat pe materialele examinării şi să conţină trimiteri la legislaţie.

Cum procedaţi în cazul când consideraţi că drepturile Dvs. au fost lezate?
Petiţionarii, care consideră că drepturile lor sunt lezate şi nu sunt de acord cu deciziile organului sau persoanei oficiale care a examinat petiţia, au dreptul de a se adresa  în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, dacă, conform legii, se adresează direct în instanţă, sau de la data primirii  răspunsului la cererea prealabilă, sau dacă în intervalul menţionat nu au primit răspuns - din ziua când trebuiau să-l primească.