Jump to Navigation
Portile Orasului

În atenția locuitorilor, entităților și agenților economici din sectorul Botanica!

Data: 
Vineri , Martie 20, 2020
Imagini: 

La data de 18 martie 2020, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis Dispoziția nr. 1. În conformitate cu prevederile Dispoziției sus-menționate:
1. Se prelungește suspendarea procesului educațional in cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional si universitar, până la data de 31 martie 2020 inclusiv, cu revizuirea ulterioara a termenului indicat, in funcție de situația epidemiologica.
2. Reluarea, începând cu data de 23 martie 2020, ora 00:00:
- a activității de comerț cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin unitățile comerciale specializate;
- a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole specializate ce comercializează semințe, produse de uz fitosanitar, furaje si alte materii prime si produse necesare in procesul tehnologic si operațional al producătorilor agricoli si al companiilor din industria alimentara;
- a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a pieselor de schimb si altor produse conexe serviciilor de deservire tehnica a unitarilor de transport si utilajului agricol.
3. I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, va acorda doar servicii de necesitate stringenta: eliberarea actului de identitate provizoriu; înregistrarea decesului; serviciile cadastrale, înregistrarea si licențierea unitarilor de drept.
4. Î.S. „Posta Moldovei", prin intermediul subdiviziunilor sale, va acorda doar servicii de necesitate stringenta.
5. Agenții economici, care desfășoară activitate economica, pe perioada instituirii stării de urgenta, sunt obligați sa asigure accesul colaboratorilor Biroului National de Statistica, responsabili de înregistrarea prețurilor de consum la mărfuri si servicii, pentru exercitarea atribuțiilor sale, asigurarea respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19.
6. Autorizarea tranzitării teritoriului Republicii Moldova, direct, fără oprire, prin punctele de trecere a frontierei de stat Giugiulești - Galați si Giugiulești - Reni a cetățenilor străini care se întorc in țara de origine sau de reședința, a membrilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, ai organizațiilor/misiunilor internațional, acreditate in țara de destinație, precum si membrilor de familie ai acestora. Tranzitarea va fi autorizata de angajații Politiei de Frontiera doar după obținerea confirmării din partea autoritarii locale de frontiera a statului vecin privind acceptarea persoanelor nominalizate pe teritoriul statului sau. Politia de Frontiera va asigura însoțirea mijloacelor de transport ale persoanelor in tranzit de la punctul de intrare până la punctul de ieșire.
7. Autorizarea accesului temporar, in data de 19.03.2020, pe teritoriul Republicii Moldova, in condiții strict reglementate de autoritățile competente, a echipajului aeronavei destinate evacuării voluntarilor Corpului Păcii.
8. Se stabilesc măsuri specifice in domeniul justiției pe perioada instituirii stării de urgenta, conform anexei.
9. Compania Naționala de Asigurări in Medicina, va asigura finanțarea imediata cu mijloace financiare in suma de 2.000.000 (doua milioane) lei, din sursele fondului de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări in Medicina, pentru achiziționarea în regim de urgenta a următoarelor bunuri:
1) mânuși medicale - in cantitate de 640 (șase sute patruzeci) mii bucăți;
2) măști medicale - in cantitate de 250 (doua sute cincizeci) mii bucăți.
10. Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate va asigura
organizarea și efectuarea procedurilor de achiziții publice prin negocieri directe fără publicarea anunțului de participare, de mânuși medicale in cantitate de 640 (șase sute patruzeci) mii bucăți, și măști medicale in cantitate de 250 (doua sute cincizeci) mii bucăți, din sursele Fondului de profilaxie, în scopul combaterii infecției COVID-19.
11. Autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public si de drept privat înregistrate in Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de organizare, precum si toți cetățenii Republicii Moldova si alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura executarea tuturor prevederilor Hotărârilor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 si nr. 9 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publica emise in perioada 02 februarie 2020 - 15 martie 2020.
12. Prezenta Dispoziție intra in vigoare din momentul emiterii și se publica pe pagina oficiala a Guvernului.
De asemenea anexa la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova prevede:
Termene de procedura
1. Pe durata stării de urgenta termenele de prescripție si termenele de decădere
de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspenda pe toată durata stării de urgenta instituite potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020.
Executarea silita
2. Procedurile de executare silita privind:
a) executarea documentelor executorii privind litigiile locative;
b) urmărirea salariului și altor venituri, cu excepția documentelor
executorii ce vizează încasarea pensiei alimentare se suspenda de drept.
Calcularea dobânzilor și penalităților in cadrul procedurilor de executare silita pe perioada stării de urgenta se suspenda.
3. In restul cazurilor, activitatea de executare silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea actelor de dispoziție ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publica, in scopul ocrotirii drepturilor la viața si la integritate fizica ale participanților la executarea silita.
4. Cauze civile, cu excepția, celor ce se examinează conform legii in lipsa parților, care au fost amânate pentru pronunțare, ce vizează eliberarea ordonanțelor de protecție, acțiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviințarea spitalizării forțate si tratamentului forțat, se suspenda de drept.
5. In procesele prevăzute la punctul 4, când este posibil, instanțele
judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecata prin
videoconferința și procedează la comunicarea actelor de procedura prin fax, posta
electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si
confirmarea primirii acestuia.
6. Pe durata stării de urgenta, pentru judecarea proceselor prevăzute la punctul 4, instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeași zi.
7. Amânarea judecării cauzelor prevăzute la punctul 4 poate fi dispusa la cerere, in situația în care partea interesata se afla in izolare la domiciliu, in carantina sau spitalizată in contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății in considerarea necesitații de a soluționa cauza in contextul instituirii prezentei stării de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de pledoariei scrise.
8. Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele care se suspenda de drept, aflate in curs la data instituirii prezentei stări de urgenta, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durata, de la data încetării stării de urgenta. In cauzele care se suspenda de drept, in care au fost declarate cai de atac până la data emiterii prezentei hotărâri, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgenta.
9. După încetarea stării de urgenta, judecarea proceselor suspendate de drept
conform prezentei hotărâri, se reia din oficiu. In termen de 10 zile de la încetarea
stării de urgență, instanța de judecata va lua măsuri pentru fixarea termenelor de
judecata și citarea părților.
Cauzele penale
10. (1) Activitatea de urmărire penala și cea a judecătorilor de instrucție se
desfășoară numai cu privire la:
a) cauzele in care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
b) actele și măsurile de urmărire penala a căror amânare ar pune in pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum si cele privind audierea anticipata;
c) cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii stării de urgenta la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penala.
(2) Procesele penale aflate in curs pe rolul instanțelor de judecata, indiferent de etapa de examinare, se suspenda de drept pe durata stării de urgenta, cu excepția celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecata, precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele in care au fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciara internaționala in materie penala, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor si a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor;
(3) In termen de 10 zile de la încetarea stării de urgentă, instanța de judecata va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecata si efectuarea actelor de procedura;
(4) Acordul de comunicare in cauzele penale a actelor procedurale prin posta electronica se prezuma, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenta, telefonic indicarea adreselor de posta electronica pentru comunicarea respectivelor acte;
(5) Termenele de comunicare a actelor de procedura, de depunere si
soluționare a plângerilor, altele decât cele reglementate de alin. (1), se întrerup,
urmând ca de la data încetării stării de urgenta sa înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durata. Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului hotărâri, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgenta să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durata. Fac excepție cele judecate potrivit prezentului hotărâri.
(6) Audierea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la
locul de deținere sau în spații corespunzătoare stării de urgența, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate.
(7) Pe durata stării de urgenta, in cauzele in care nu se efectuează acte de urmărire penala sau procesul penal este suspendat potrivit prezentei hotărâri, prescripția răspunderii penale se suspenda.
Executarea pedepselor
11. In executarea pedepselor și a măsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probațiune, primirea vizitelor consilierului de probațiune, precum si obligațiile de a presta o munca neremunerata in folosul comunitarii, de a urma activitatea educaționale, de a frecventa unul sau mai multe programe probaționale, se suspenda pe durata stării de urgenta. Pentru situațiile in care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a împlinit in timpul stării de urgenta, in raportul final se face mențiune despre imposibilitatea obiectiva de executare. Calculul termenului de executare se suspenda pe perioada stării de urgenta.
12. In executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizita intima, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizita, cit si recompensele constând in permisiunea de ieșire din penitenciar se suspenda.
(2) Pentru persoanele condamnate la pedepse privative de libertate si celor fata de care sunt aplicate măsuri preventive privative de libertate se dublează durata si numărul de convorbiri telefonice. In baza cererii deținutului, se permite acordarea întrevederii de scurta durata prin intermediul sistemelor de teleconferința prin platforme software acceptate de către instituția penitenciara.
(3) Pentru asigurarea securității locurilor de detenție, la necesitate, se vor implica organele de apărare naționala, securitate si ordine publica, inclusiv cu acordarea mijloacelor de transport in termeni optimi pentru intervenție prompta, în baza planurilor comune de interacțiune, care urmează a fi perfectate in termen de 72 ore de către subdiviziunile subordonate ale MAI, Ministerul Apărării si MJ.
(4) In perioada carantinei prevăzuta la art. 200 alin. (6) din Codul de executare se permite deținerea persoanelor arestate preventiv in izolatoarele IGP sau CNA.
13. Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale si locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel incit sa fie evitat, pe cit posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
14. (1) Autoritățile si instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor sanitar-epidemiologice stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comisia Națională Extraordinara de Sănătate Publică, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției si reducerea riscului de îmbolnăvire.
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplica si organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecătoresc, precum si ale celorlalte profesii.
(3) Organele de politie, după caz, sunt obligați sa sprijine îndeplinirea prompta si efectiva a măsurilor prevăzute la alin.(1).
15. prestarea serviciilor notariale de către notarii publici, cu excepția cazurilor de urgenta majora se suspenda până la data de 27 martie 2020.
16. Pe perioada stării de urgenta, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate in exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum si a petițiilor se triplează.
17. Pe perioada stării de urgenta ministrul justiției poate modifica procedura
de numire in funcție §i de destituire a conducătorilor agenților economici și ai
instituțiilor publice din subordinea Ministerului Justiției.
Varianta electronică a Dispoziției este plasată pe pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova:
https://gov.md/…/dispozitia_1_din_18.03.2020_a_cse_a_rm-1.p…